Skip to main content
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1.

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de fysieke of rechtspersoon die zich beroept op de door C-Food Lochristi BVBA aangeboden diensten of goederen, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna “Klant” genoemd).

C-Food Lochristi BVBA is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0742 670 996, met maatschappelijke zetel gevestigd te Antwerpsesteenweg 129a, 9080 Lochristi, handeldrijvende onder  de handelsnaam “C-Food Lochristi BVBA” (hierna: “C-Food” genaamd) en biedt  zijn klanten (hierna: “Klant” genoemd) via een e-commerce webpagina de mogelijkheid om de aangeboden diensten of goederen uit zijn webwinkel online aan te kopen.

In functie van de situatie van de Klant (al dan niet consument) zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die bij C-Food wordt geplaatst, ongeacht of het rechtstreeks gebeurt, telefonisch, dan wel via een andere gebruikersinterface die desgevallend door C-Food ter beschikking wordt gesteld. Er kan slechts van worden afgeweken mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘C-Food’.

1.2.

Door het feit van de bestelling aanvaardt de Klant huidige voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere bepalingen of voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door C-Food aanvaard zijn.

1.3.

Voor zover onderhavige Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

1.4.

Een overeenkomst met C-Food bestaat uit algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden. Deze bijzondere voorwaarden gelden als aanvulling  op onderhavige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

1.5.

C-Food kan deze algemene en bijzondere voorwaarden op elk ogenblik aanpassen. De voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van een bestelling van de door C-Food aangeboden diensten, blijven echter van toepassing op de uitvoering van die diensten, tot aan de volgende bestelling die de Klant plaatst en kunnen geen betrekking hebben op eventuele latere bestellingen.

Bij het gebruik van onze website(s) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. We verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
We zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor we deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of we dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten of diensten u via de website(s) of onze dienstverlening gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
naam
facturatie- en leveradres
BTW-nummer
betalingsgegevens
telefoon-/GSM-nummer
e-mailadres
website
IP-adres
Uw persoonsgegevens worden door ons onder andere, maar niet uitsluitend gebruikt voor de onderstaande doeleinden.
toegang tot de website
aanbieden van functionaliteiten via de website
factureren van de afgenomen diensten
versturen van nieuwsbrieven/prijslijsten/productinformatie/…
beantwoorden en afhandelen van de door u gestelde vragen

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1.

Offertes van C-Food vervallen, behoudens andersluidende bepaling, 1 maand na datum. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant schriftelijk, per brief, e-mail of faxbericht, te kennen geeft het aanbod te aanvaarden. Voor zover de Klant wijzigingen zou aanbrengen aan het aanbod van C-Food, dan zal de overeenkomst maar tot stand kunnen komen, met inbegrip van deze wijzigingen, indien C-Food dit schriftelijk bevestigt.

2.2.

C-Food is slechts gebonden door een bestelling van de Klant, indien C-Food of zijn   tussenpersoon schriftelijk bevestigd heeft de bestelling te aanvaarden.

2.3.

De consument, dus elke fysieke persoon die de door C-Food aangeboden diensten of  goederen bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, via een communicatiemiddel op afstand (website, telefoon, briefwisseling of enige andere  gebruikersinterface), heeft het recht om aan C-Food (of aan de door C-Food aangestelde tussenpersoon) mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten.

De verzending van de intrekking binnen deze termijn volstaat voor het behoud van de intrekkingstermijn. De intrekking moet per aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van C-Food gestuurd worden, maatschappelijke zetel gevestigd te Rendekensstraat 29, 9070 Destelbergen, met vermelding van het offerte- of bestelnummer dat bij de afsluiting van de bestelling aan de Klant meegedeeld is.

De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van het dienstencontract, met zijn instemming of op zijn verzoek, reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten, met dien verstande dat de goederen reeds klaargemaakt werden of een verplaatsing van een aangestelde van C-Food, of een derde welke door C-Food werd beopdracht, op de voor de prestatie afgesproken dag, een aanvang van uitvoering met het akkoord van de Klant vormt.

3. PRIJZEN

3.1.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

3.2.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, dan wordt dit apart vermeld.

3.3.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. VERPLICHTINGEN VAN C-FOOD

C-Food zal het product goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen. In die gevallen waarin C-Food zich verbonden heeft tot het verlenen van diensten, ziijn de prestaties van niet stoffelijke aard, is C-Food slechts  gehouden tot een middelenverbintenis. Het realiseren van de door de Klant beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd. C-Food levert de nodige inspanningen om de overeengekomen dienstverlening uit te voeren.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

5.1.

De Klant stelt C-Food in de gelegenheid het werk te verrichten.

5.2.

De Klant zorgt er voor dat C-Food tijdig kan beschikken over de voor het product te verschaffen gegevens.

5.3.

De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door

  • onjuistheden in de opgedragen bestelling(en);
  • onjuistheden in de door de Klant verlangde productwijzen;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

6. LEVERING EN UITVOERINGSMODALITEITEN VAN DE OVEREENKOMST

 6.1.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, wordt het product klaargezet voor afhaling door de Klant op de door C-Food aangegeven locatie, op de dag dat de Klant heeft aangegeven bij bestelling. Bij overschrijding van de vaste dan wel de vermoedelijke leverings- of afhaaldatum is C-Food verplicht de hierdoor geleden schade te vergoeden, tenzij de overschrijding haar niet kan worden toegerekend ten gevolge van overmacht of omstandigheden te wijten aan de klant.

6.2.

Het product is geleverd wanneer C-Food aan de Klant heeft meegedeeld dat de bestelling voltooid is en deze de bestelling heeft aanvaard.

6.3.

Het product wordt als geleverd beschouwd wanneer de Klant het product in ontvangst neemt,  met dien verstande, dat door in ontvangstname van een gedeelte, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (levering) niet gerechtvaardigd is.

6.4.

Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven leveringstermijnen of –data in enige prijsofferte of bijzondere voorwaarden slechts indicatief en binden zij C-Food niet.

Behoudens ten aanzien van consumenten, kan een vertraging in de uitvoering van de door C-Food verleende diensten, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

Consumenten hebben, in geval van een laattijdige uitvoering van de door C-Food verleende dienst en na een verzoek daartoe gericht aan C-Food, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op een korting op de prijs van de door C-Food verleende diensten gelijk aan 1% per maand vertraging in de uitvoering van de dienstverlening, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien hebben consumenten, in geval van laattijdige uitvoering van de dienstverlening door C-Food na een termijn van dertig (30) dagen na daartoe door de Klant in gebreke gesteld te zijn, recht op een forfaitair bepaalde korting gelijk aan 10 % van de tussen partijen bedongen prijs, onverminderd  het recht van de Klant om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere  productelijk geleden schade. Dit alles behoudens overmacht in hoofde van C-Food, zijn werknemers, aangestelde, of derden.

6.5.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering of afhaling door de Klant, moeten door de Klant onverwijld en meteen worden gemeld aan     C-Food.

6.6.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij of een door hem/haar aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De aangekochte producten blijven tot op het ogenblik van algehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van C-Food. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van C-Food te wijzen.

8. VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1.
De Klant dient het product van C-Food grondig te (laten) controleren bij de levering of afhaling door de Klant van het product.
8.2.
Klachten voor gebreken dienen door de Klant bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan C-Food binnen de 8 kalenderdagen na levering. Elke vordering m.b.t. gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van C-Food vervalt bovendien één jaar na de levering c.q. beëindiging van de dienstverlening (zelfs indien het gebrek zich pas nadien zou manifesteren).
8.3.
Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is C-Food (met inbegrip van haar aangestelde, werknemers of derden) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog (of ten aanzien van consumenten tevens door haar zware fout). Voor overige fouten is C-Food niet aansprakelijk. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van C-Food wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van C-Food in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is C-Food hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.
Ingeval C-Food aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van C-Food beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief BTW., althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van C-Food is in voorkomend geval steeds beperkt tot het het vervangen, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de Klant verder verhaal heeft.

9. FACTUREN EN BETALINGEN

9.1.
De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van C-Food, dan wel per overschrijvingsopdracht op de rekening van C-Food, m.n. BE62 3631 9728 0761.
9.2.
Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de Klant onweerlegbaar geacht een factuur van C-Food aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Geen enkele klacht verleent de Klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.
9.3.
Facturen van C-Food zijn betaalbaar, zonder korting, op het bankrekeningnummer BE62 3631 9728 0761, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de Klant van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling. De professionele Klant is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd die overeenkomt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met twee procentpunten. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling door een consument, dus elke fysieke persoon die de door C-Food aangeboden producten bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met moratoire intresten aan wettelijke intrestvoet.
9.4.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover C-Food beschikt, is de Klant ingeval van niet-betaling of ingeval van laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Daarenboven is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur onverminderd het toekennen van respijttermijnen en onverminderd het recht van C-Food om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere productelijk geleden schade.
Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling op de vervaldag is C-Food tevens gerechtigd om de overige bestelde producten voor de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. C-Food behoudt zich eveneens het recht om bij gehele of niet gehele niet-betaling na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant en alle nog uit te voeren leveringen en werken te schorsen, en dit zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling. Onverminderd het voorgaande behoudt C-Food zich eveneens het recht om de niet (volledig) betaalde producten terug te nemen.
9.5.
Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.
9.6.
Elke wijziging van de situatie van de Klant, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.
9.7.
Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de Klant.

10. GARANTIE

10.1.

Ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke  rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van de levering aan de eerste eigenaar. Iedere commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

10.2.

Om een beroep te doen op de garantie, dient de Klant een aankoopbewijs te kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de producten te bewaren.

10.3.

Voor producten die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met C-Food en het product (bijv. een fles wijn) op zijn/haar kosten terugbezorgen aan C-Food.

10.4.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant, C-Food zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

10.5.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op normale slijtage,  onvermijdbare lichte schade, defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

10.6.

Defecten dewelke zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

11. VERBREKING EN ONTBINDING

11.1.
C-Food heeft het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, als ontbonden te aanzien bij niet-betaling van de verkoopprijs op de vervaldatum, of voor zover de Klant nalaat de gevraagde garanties in de zin van artikel 9 te verstrekken, of bij een beslag op de verkochte producten in weerwil van het eigendomsvoorbehoud, of indien alles erop wijst dat de Klant zijn verplichtingen niet zal naleven.
11.2.
Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) wordt verbroken door of wordt ontbonden lastens de Klant is de Klant aan C-Food een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 40 % van de prijs voor de geannuleerde producten, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van C-Food op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade, en op betaling van de prijs voor het reeds verwerkte materiaal en voor verleende diensten.

12. OVERMACHT

12.1.
Indien C-Food belet zou zijn om de bestellingen waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, om redenen onafhankelijk van haar wil, inclusief zonder dat deze lijst beperkend is – pandemieën, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, gebrek aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van C-Food, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, overlijden of ontslag van de werknemer die bij C-Food tewerkgesteld is, of het feit dat de Klant zijn/haar contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal C-Food binnen een redelijke termijn contact nemen met de Klant om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.
12.2.
De partij die ingevolge overmacht zijn/haar verbintenissen niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen, is niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens de andere.
12.3.
De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

13. SPLITSBAARHEID (AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING)

13.1.
Mochten een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig, nietig, ontoepasbaar worden verklaard, dan zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid, de tegenstelbaarheid of de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten of verminderen.
13.2.
Het nalaten op gelijk welk moment door C-Food om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit worden gezien als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

14. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

15. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELING DER GESCHILLEN

15.1.
Alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
15.2.
Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van C-Food zich bevindt toebehoren, behalve wanneer de Klant een consument is.

16. CONTACT

Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de Klant contact nemen met C-Food op het telefoonnummer 09 360 70 45, via e-mail op info@c-food.be of per post op het volgende kantooradres: Antwerpsesteenweg 129A, 9080 Lochristi, onverminderd hetgeen wordt uiteengezet in bovenstaande artikelen. Eventuele klachten kunnen hiernaar worden gericht.

Close Menu

Beste klant, tot 1 september is het niet mogelijk om online te bestellen. We helpen je graag verder in de winkel. Fijne zomer!

openingsuren

Maandag gesloten
Dinsdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Woensdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Donderdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Vrijdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 18u00
Zaterdag 9u00 – 12u30 & 13u30 – 17u00
Zondag gesloten